TOEFL Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

TOEFL Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

Abnormal: Anormal, olağandışı
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acetic: Ekşi, asitli
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acquainted: Tanışmış, tanışık
Active: Aktif, hareketli
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adamant: Sert, hoşgörüsüz
Adaptable: Uyarlanabilir, uydurulabilir, uyabilen
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adhesive: Yapışkan, bağlı
Adjacent: Bitişik; yakın, komşu
Admirable: Beğenilen, hayran eden, takdire değer
Adult: Yetişkin, ergin, reşit
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Advisable: Tavsiye edilebilir, akla uygun
Affectionate: Sevecen, şefkatli, müşfik
Afraid: Korkan, korkmuş
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Amazing: Şaşırtıcı, hayret verici
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Amenable: Uysal, yumuşak başlı, cevap verebilir
Amiable: Sevimli, tatlı, cana yakın
Ample: Yeterli, bol
Analogous: Analojik, benzer, benzeşen
Ancient: Eski, çok eski
Annual: Yıllık, senelik
Anomalous: Anormal, kuralsız, aykırı
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Apprehensive: Endişeli, korkulu, kaygılı
Appropriate: Uygun, yerinde
Arbitrary: Keyfi, isteğe bağlı
Arid: Kuru, kurak, çorak
Arrogant: Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
Artificial: Yapay, suni
Ascension: Yükselme
Ashamed: Mahcup, utanmış
Asleep: Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
Associated: Birleşmiş, ilişkili
Astray: Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
Attainable: Ulaşılabilir, elde edilebilir
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat, çok kötü
Barefoot: Yalınayak, çıplak ayaklı
Barren: Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Belligerent: Münakaşacı; savaşan
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Biased: Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
Bleak: Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Blunt: Kör, kör (bıçak), körelmiş
Boastful: Övüngen, böbürlenen, övünen
Bold: Cesur, gözü pek, cüretli
Boring: Sıkıcı
Bountiful: Cömert, eli açık, bol
Brief: Kısa, kısa ve öz
Brilliant: Parlak, zeki, ışıl ışıl
Brittle: Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
Calorific: Isıtan, ısı veren
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Careless: Dikkatsiz
Cautious: Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
Celestial: Gökyüzü ait, göksel, cennetsel
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Chronic: Kronik, sürekli, müzmin
Circulatory: Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
Clad: Örtülü, sarılmış
Cloudy: Bulutlu, kapalı
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Coherent: Uyumlu, ahenkli
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Commercial: Ticari
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Communal: Toplumsal, halk, halkın malı olan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Comparable: Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
Compatible: Uygun, uyumlu, bağdaşan
Competitive: Rekabete dayanan
Complacent: Halinden memnun, rahat, ilgisiz
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Compliance: Uyma, itaat, rıza
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Compulsory: Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
Concentric: Merkezleri bir, ortak merkezli
Concerned: İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
Concise: Kısa, özlü, veciz
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Congenital: Yaradılıştan olan, doğuştan
Congratulate: Tebrik etmek, kutlamak
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Considerate: Saygılı, düşünceli, nazik
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Constructive: Yapıcı
Contagious: Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
Contemporary: Çağdaş, modern
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contradictory: Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Converse: Ters, zıt, karşıt
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, hatasız, kusursuz
Corrosive: Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Courageous: Cesur, yürekli, korkusuz
Courteous: Kibar, nazik, ince, saygılı
Covert: Gizli, saklı, örtülü
Credible: Güvenilir, inanılır, inandırıcı
Crippled: Sakat, kötürüm, topal, arızalı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Curious: İlgili, meraklı
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Cyclic: Devirli, periyodik
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Dangerous: Tehlikeli, riskli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Debatable: Tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
Decisive: Kesin, belirleyici, kararlı
Dedicated: Adamış, bağlı
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Delicious: Lezzetli
Delightful: Hoş, zevkli, tatlı
Dense: Sıkışık, yoğun
Dependable: Güvenilir, güvenilebilir
Dependent: Bağlı, tabi, bağımlı
Depressing: İç karartıcı, moral bozucu
Derelict: Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desolate: Boş, ıssız, terk edilmiş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Diagnostic: Teşhisle ilgili
Dim: Loş, bulanık, anlayışsız, sönük
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Dirty: Pis, kirli
Discreet: Tedbirli, ihtiyatlı, ağzı sıkı
Disgusting: Bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
Dismal: Kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Distinctive: Ayırıcı, belirgin, özel
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Domestic: Eve ait, ailevi, iç, yerli
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dreadful: Berbat, iğrenç, kötü, korkunç
Dried: Kurumuş, kurutulmuş, kuru
Dubious: Belirsiz, şüpheli, kararsız
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Dwarf: Cüce, bodur, bücür
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Earnest: Ciddi, ağırbaşlı, gerçek
Eccentric: Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Elegant: Şık, zarif, hoş, kibar
Elevated: Yüksek, yüce, keyifli
Eligible: Nitelikli, uygun, geçerli
Eminent: Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Entire: Tam, bütün
Epidemic: Salgın, yaygın
Equal: Eşit, denk, eş
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Eternal: Ölümsüz, ölmez, sonsuz
Ethic: Ahlaki, ahlâka uygun
Evil: Fena, zararlı, kötü
Evocative: Hatırlatan, andıran, çağıran
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel, kusursuz
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Excited: Heyecanlı, heyecanlanmış
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausting: Yorucu, zahmetli
Exorbitant: Aşırı, çok fazla, fahiş
Exotic: Egzotik, yabancı, acayip
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
Exquisite: Nazik, kibar, nefis
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extravagant: Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fabulous: Müthiş, şahane, harika
Fair: Adil, fuar, sarışın
Fake: Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fanciful: Hayali, hayal ürünü, fantastik
Fashionable: Modaya uygun
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Faulty: Kusurlu, hatalı, arızalı
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Fluent: Akıcı, düzgün, sürükleyici
Fond: Düşkün, seven, aşırı
Foremost: Önde gelen, en önemli, baş
Forensic: Mahkemeye ait, adli
Former: Önceki, ilk,önceden
Formidable: Korkunç, tüyler ürpertici
Forthcoming: Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
Fortunate: Şanslı, talihli, bahtı açık
Fragrant: Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
Fruitful: Verimli, bereketli
Fundamental: Esas, temel, ana
Futile: Boş, nafile, beyhude
Generous: Cömert, eli açık
Genius: Dahi, deha, zeki
Gentle: Kibar, nazik, hoşgörülü
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Giant: Dev, dev gibi, kocaman
Glad: Memnun, hoşnut, sevinçli
Glamorous: Büyüleyici, göz alıcı, göz kamaştırıcı
Global: Global, evrensel, dünya çapında
Gorgeous: Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
Graceful: İnce, zarif, ağırbaşlı, vakur
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Grateful: Minnettar, memnun
Greedy: Hevesli, hırslı, pisboğaz
Gross: Brüt, bütün, toptan
Grotesque: Acayip, garip, gülünç, anlamsız
Guilty: Suçlu, kabahatli, günahkâr
Gusty: Rüzgârlı, fırtınalı
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Haunted: Cinli, perili, hayaletli
Hazardous: Tehlikeli, riskli, şüpheli
Herbivorous: Ot obur, otçul
Hesitant: Tereddütlü, duraksayan, mızmız
Honorary: Onursal, fahri
Horrible: Korkunç, berbat, korkutucu
Horrific: Korkunç, aşırı, dehşete düşüren
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Humble: Alçakgönüllü, mütevazı
Hurried: Acele, aceleye gelen, telaşlı
Hysterical: İsterik, kontrolsüz
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Illicit: İllegal, haram, yasadışı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impartial: Tarafsız, yansız, adil
Impassable: Geçilmez, aşılamaz
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız, çekilmez
Improbable: Olanak dışı, olası olmayan
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incoherent: Tutarsız, anlamsız, bağdaşmaz
Inconvenient: Rahatsız edici, külfetli, zahmetli, uygunsuz
Incurable: Tedavi edilemez, çaresiz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indigenous: Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indisputable: Tartışmasız, şüphe edilmez
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Inferior: Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
Infinite: Sınırsız, sonsuz, sayısız
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Inhuman: İnsanlık dışı, merhametsiz, zalim
Initial: Baştaki, baş, ilk
Injustice: Haksızlık, adaletsizlik, insafsızlık
Innate: Doğuştan
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Innocent: Masum
Inseparable: Ayrılamaz, yakın, çok samimi
Insignificant: Önemsiz, değersiz, anlamsız
Instant: Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
Intact: Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası, milletlerarası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intractable: İnatçı, dik kafalı, zorlu
Intricate: Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invalid: Geçersiz, hükümsüz, boş,
Invasion: İstila, saldırı, akın
Irreducible: İndirgenemez, azaltılamaz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Irreversible: Ters çevrilemez, dönülemez
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Lethal: Öldürücü
Local: Yöresel, yerel
Lone: Yalnız, kimsesiz, tek
Lonely: Yalnız, yapayalnız
Lonesome: Yalnız, yapayalnız
Loose: Gevşek, oynak, bol
Loyal: Sadık, vefalı
Lucrative: Kârlı, kazançlı
Luminous: Parlak, aydınlık, açık, zeki
Lunar: Aya ait
Lush: Bereketli, bol
Major: Büyük, önemli, başlıca
Mandatory: Zorunlu
Marine: Deniz, denize ait
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mean: Adi, aşağılık, eli sıkı, cimri
Memorable: Hatırlanmaya değer, unutulmaz
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Migratory: Göç eden, gezici
Military: Askeri
Missing: Kayıp, eksik
Mistrustful: Güvensiz, şüpheci
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Monumental: Anıtsal, devasa, heybetli
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Movable: Taşınabilir, oynatılabilir
Muddle: Karışıklık, şaşkınlık, sersemlik
Multitude: Çok sayıda, kalabalık
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Naked: Çıplak, yalın, salt
Nasal: Burun, genizden gelen
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Naughty: Yaramaz
Naval: Deniz donanmasına ait
Neat: Temiz, derli toplu
Negation: İnkâr, ret, olumsuzluk
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nomadic: Göçebe gibi, göçebeye ait
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Numb: Uyuşmuş, hissiz, uyuşuk
Obese: Aşırı şişman, şişko, şişman
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Oblivious: Unutkan, ihmalkâr, ihmalci
Obnoxious: Çirkin, iğrenç, pis, kötü
Obscurity: Karanlık, anlaşılmazlık, bilinmezlik
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Officious: İşgüzar, yarı resmi
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Ordinary: Alışılmış şey, olağan şey, sıradan
Original: Özgün, ilk
Ostentatious: Gösterişli, azametli, havalı
Outdoor: Açık havada, dışarıda
Outrageous: Aşırı kötü, çok çirkin, rezil
Outstanding: Göze çarpan, seçkin, önde gelen
Overdue: Geç kalmış, rötarlı, vadesi geçmiş
Overweight: Fazla kilolu
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Passionate: Tutkulu, ihtiraslı, hırslı
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Perfect: Mükemmel, harika
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Pernicious: Zararlı, muzır, ölümcül
Perpetual: Sürekli, aralıksız, daimi
Persistent: Devamlı, sürekli, kalıcı
Pert: Şımarık, arsız
Pervasive: Nüfuz eden, yaygın
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Pliable: Bükülebilir, katlanır, esnek
Poignant: Acı, dokunaklı, keskin
Pointless: Anlamsız, manasız, saçma
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Polar: Kutup, kutupsal
Portable: Portatif, seyyar, taşınabilir
Possible: Olası, mümkün, olanaklı
Potential: Potansiyel, olası
Precarious: Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
Precipitous: Dik, sarp, aceleci, çabuk
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Prehensile: Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
Prehistoric: Tarih öncesi, tarih öncesine ait
Preliminary: Ön, ilk, başlangıç
Preposterous: Akıl almaz, mantıksız, akılsız
Prestigious: Prestijli, saygın, tanınmış
Previous: Önceki, eski, evvelki
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primeval: İlkel, ilk çağa ait
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Prodigious: Müthiş, şaşılacak, olağanüstü
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Provocative: Kışkırtan, tahrik eden
Pure: Saf, arı, katıksız
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz, gürültüsüz, sakin
Radiant: Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Raft: Yığın, büyük miktar, sal
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Bulunmaz, nadir, ender
Rash: Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
Rational: Mantıklı, oranlı, akla yatkın
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Rebellious: Asi, isyankâr, isyancı
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Reckless: Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Redundant: İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
Regretful: Pişman, üzgün, müteessir
Regular: Düzenli
Regulatory: Düzenleyici
Relentless: İnsafsız, acımasız, merhametsiz
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Religious: Dindar, inançlı, dini
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Reminiscent: Hatırlayan, anan, hatırlatan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repetitive: Tekrarlayan, tekrarlı
Repulsive: İtici, antipatik, iğrenç
Resistant: Dirençli, dayanıklı
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Rich: Paralı, zengin, varlıklı
Ridiculous: Gülünç, komik, anlamsız
Rife: Yaygın, çok bulunan, salgın
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Ripe: Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
Robust: Dinç, dirençli, kuvvetli
Rotten: Çürümüş, çürük, bozuk
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rude: Kaba
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Ruthless: Acımasız, merhametsiz, insafsız
Sacred: Kutsal, mübarek, mukaddes
Sarcastic: Alaylı, iğneli, iğneleyici
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Sceptical: Kuşkucu, şüpheci, inançsız
Scientific: Bilimsel, ilmi, kesin
Scornful: Aşağılayıcı, küçümseyen
Secret: Gizli
Selfish: Bencil
Senior: Kıdemli, daha yaşlı
Sensational: Heyecan yaratan
Sensible: Duyarlı, halden anlayan, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Sensuous: Hissi, duygusal
Several: Birkaç
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Sinister: Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Skilful: Yetenekli, becerikli, usta
Skilled: Becerikli, yetenekli
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smart: Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Solitary: Kimsesiz, ıssız, yalnız
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam
Spacious: Geniş, ferah, havadar
Sparse: Seyrek, aralıklı
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Speculative: Spekülatif, şüpheli
Spiteful: Nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
Splendid: Görkemli, muhteşem
Splendour: Parlaklık, görkem, ihtişam
Spontaneous: İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Staple: Temel, başlıca, ana, esas
Starchy: Nişastalı, karbonhidratlı
Statutory: Kanuni, yasal, meşru, resmi
Steady: Sağlam, daimi, devamlı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Stiff: Sert, katı, koyu, yoğun
Stout: Tıknaz, yiğit, kahraman
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Stringent: Sıkı, dar, zorlayıcı
Submissive: Uysal, itaatkâr, boyun eğen
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Subversive: Yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
Successful: Başarılı
Succinct: Kısa, özlü, az ve öz
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Sullen: Somurtkan, suratsız, aksi
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Supreme: En yüksek, en üstün, yüce
Surgical: Tıbbi, cerrahi
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Swift: Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
Tactful: Düşünceli, nazik
Talkative: Konuşkan, geveze, çenebaz
Taut: Gergin, gerili
Tedious: Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
Telepathic: Telepatik, telepati ile ilgili
Telltale: Dedikoducu, ispiyoncu
Tenacious: İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç, berbat
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Thrifty: Tutumlu, idareli, kanaatkâr
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tightness: Sıkılık, gerginlik, darlık
Toxic: Zehirli, toksik
Traditional: Geleneksel
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Transverse: Aykırı, çapraz, enine
Treacherous: Hain, güvenilmez, aldatıcı
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Turgid: Şişmiş, abartılı, mübalağalı
Ubiquitous: Her yerde birden bulunan
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unable: Elinden gelmez
Unbiased: Tarafsız, objektif
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unlimited: Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
Unprepared: Hazırlıksız, hazırlanmamış
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Urgent: Acil, ivedi
Useful: Yararlı
Useless: Yararsız
Vacant: Boş, açık, terkedilmiş
Vain: Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Vehement: Ateşli, coşkulu, hararetli
Versatile: Çok yönlü
Versatility: Çok yönlülük, beceriklilik
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Viable: Yaşayabilir, yaşar, geçerli
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Volatile: Uçucu, buharlaşan, geçici
Volunteer: Gönüllü
Voracious: Obur, açgözlü, istekli
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Wary: Dikkatli, tedbirli, ihtiyatlı
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Well-known: Tanınmış, meşhur, tanınan
Wild: Vahşi, yabani
Wise: Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

toefl Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!